ERFARENHETSINVENTERING

Erfarenhetsinventeringen utgår från en grupp deltagare som har en praktisk erfarenhet av samma arbetsområde. Ett arbetsområde där man ställs inför liknande situationer, händelser och händelseutvecklingar – som kräver en viss slags förmågor, färdigheter och kunskaper.
Deltagarna kan ha skiftande kompentensnivå men var och en bör ha en grunderfarenhet av arbetsområdet. Även om man inte utvecklat en bred kompetens, och det finns flera situationer som man inte alltid behärskar, så ska man ha varit med om det mesta man kan råka ut för inom detta arbetsområde. Man ska ha en omfattande
situationserfarenhet även om man inte alltid har den handlingserfarenhet som krävs.

Erfarenhetsinventeringens mål är att genom en inventering av deltagarnas erfarenheter få en så heltäckande bild som möjligt av vad man kan ställas inför inom detta arbetsområde – och hur man i praktiken hanterar och klarar av de olika situationer man kan hamna i.

INFORMELL HANDLEDNING

I en arbetsgrupp finns ofta en spridning av den kompetens som krävs för att kunna hantera de situationer och händelseutvecklingar som utgör verksamhetens innehåll. Vissa i personalen har en längre, djupare och bredare erfarenhet än andra. Någon är ”gammal i gamet” och någon annan är nybörjare och har ännu inte ”kommit in i jobbet”. Och däremellan finns hela skalan av kompetensnivåer. Men även bland dem som är erfarna kan det finnas olikheter. Någon kan ha en enastående förmåga att klara av en viss typ av svåra och komplicerade arbetssituationer – men samtidigt vara helt handfallen i andra typer av svåra situationer. Och det kan visa sig att en helt oerfaren nybörjare - kanske en sommarvikarie – har en ”naturlig fallenhet” för en viss typ av svåra eller rent av ”omöjliga” situationer, men som i övrigt bara klarar enkla och helt rutinartade arbetsuppgifter. Inom en arbetsgrupp sker därför ofta en informell arbetsfördelning av svåra och komplicerade arbetsuppgifter. Alla delar på de arbetssituationer som är enkla, rutinartade eller där man kan lära sig och följa en tydlig metod. Men sedan finns en automatisk arbetsfördelning när det gäller svåra eller ”omöjliga” arbetssituationer och möten. Och däremellan tvingas alla arbeta med allt, så gott var och en förmår. Arbetsgruppen som helhet kan ha den kompetens som krävs för att klara av alla slags problematiska arbetssituationer. Vid en normal bemanning och arbetsbelastning fungerar det. Men vid en större sjukfrånvaro eller under semestrar, så uppstår lätt problem när man är kort om personal. Även till vardags kan det ibland ske en anhopning av svåra och komplicerade arbetssituationer. Den erfarenhet och kompetens som krävs i dessa svåra arbetssituationer finns visserligen i arbetsgruppen – men ofta bara hos någon eller några. Och då vanligen bara som en begränsad, smal kompentens för en viss typ av svåra situationer. Genom att göra en erfarenhetsinventering inom en arbetsgrupp ökar möjligheten att man i förbigående kan lära av varandra – helt informellt. Syftet är att göra en inventering av arbetsgruppens samlade erfarenheter – förmågor, färdigheter och kunskaper, som de kommer till uttryck i olika konkreta exempel på faktiska arbetssituationer. Situationer man faktiskt varit med om, vad man faktiskt ställdes inför och hur man gjorde rent konkret. Praktiska erfarenheter som formuleras och gestaltas i konkreta exempel.