NÄTVERKSSBASERAD KUNSKAPSBANK

Inom ett viss behandlings- eller omsorgsområde har varje enskild verksamhet oftast en bred och djup arbetserfarenhet – såväl som kollektiv. Men det är ändå sällan som det i den enskilda arbetsgruppen finns all den reella kompetens som krävs för att kunna möta och hantera alla de olika slags arbetssituationer som kan uppkomma. Då och då inträffar händelser och situationer där det gemensamma erfarenhetsunderlaget inte räcker till.
Den erfarenhet som arbetsgruppen saknar vid just detta tillfälle finns emellertid ofta hos någon annan enskild verksamhet i det geografiska närområdet. Men den verksamheten kan i sin tur sakna de erfarenheter som krävs för att kunna klara av en helt annan typ av svåra arbetssituationer.
Genom att skapa ett
erfarenhetsinventerande nätverk med 6-8 närliggande enskilda verksamheter, kan man bygga upp en gemensam kunskapsbank av lärande situationer i form av konkreta exempel. Målet är att all personal i de enskilda arbetsgrupperna ska bli delaktiga i denna lagrade erfarenhet, så att varje arbetsenhet blir en levande erfarenhetsbank inom just detta omsorgs- eller behandlingsområde.

Det erfarenhetsinventerande nätverket utgörs dels av de enskilda arbetsgrupperna, dels av ett ”forum” för erfarenhetsutbyte
mellan arbetsgrupperna, där varje arbetsgrupp har två deltagare som sina ”språkrör”. Detta forum har formen av en kurs i erfarenhetsinventering som samtidigt blir ett forum för erfarenhetsutbyte.
För att bygga upp en nätverksbaserad kunskapsbank krävs en erfarenhetsinventering som sker växelvis i den egna arbetsgruppen och i kursgruppen (där varje arbetsgrupp alltså finns representerad av två ur personalen). Nätverksträffarna leds av en kursledare som behärskar erfarenhetsinventeringen som arbetsmetod.
Arbetsprocessen innebär att deltagarna från de olika arbetsgrupperna tillsammans genomför fortlöpande erfarenhetsutbyten i kursgruppen. Där formuleras konkreta exempel som deltagarna sedan parvis förmedlar och förankar genom en motsvarande erfarenhetsinventering i den egna arbetsgruppen.