UTVÄRDERINGSFORSKNING

Med jämna mellanrum kan det vara nödvändigt att utvärdera sin verksamhet. Måluppfyllelse, vilka förutsättningar vi har, processen och resultaten kan vara olika aspekter i utvärderingen.

Vi kan här erbjuda stöd med detta utifrån en väl upparbetad kvalitativ metod. Tillsammans med kvantitativa data - en s.k. triangulering - kan man få en helhetsuppfattning om art den egna verksamheten står.

Utvärderingen kan till stor del utgå ifrån dokumentation som finns i ledningssystemet. Kvalitativa beskrivningar av olika intressenter skapar en bred bild av både resultat och hur verksamheten uppfattas av andra.