INTERNETBASERAD HANDBOK


Det grundläggande kompetensproblemet inom omsorgsarbetet är att själva arbetsuppgifterna är enkla medan arbetssammanhanget ofta är komplicerat. Arbetsuppgifterna innebär att man ska hjälpa en brukare med de vardagssysslor han/hon inte kan klara av själv. Att t ex väckas, stiga upp och klä på sig, få lagad mat, ta sin medicin, sköta sin hygien. Men dessa enkla arbetsuppgifter ska man ofta klara av i ett komplicerat arbetssammanhang med en brukare som är dement, har afasi eller har ett kognitivt funktionshinder, är psykotisk, neurotisk eller förvirrad, missbrukare eller aggressiv, hotfull eller kränkande. Men det kan också handla om en brukare som är döende eller tappat all livslust.

Inom det praktiska vård-, behandlings- eller omsorgsarbetet ställs man därför inför arbetssituationer som kräver helt olika slags praktisk kunnighet, färdighet och kompetens. I en personalgrupp kan samtliga klara av sina arbetsuppgifter i ”enkla och stabila sammanhang” och ”använda färdigheter och grundläggande förmågor för att genomföra uppgifter där handlandet är styrt av regler som klart anger rutiner och strategier”. Men bara ett fåtal kan klara av samma arbetsuppgifter i ”sammanhang som är oförutsägbara och kräver att komplicerade problem löses där det finns många omständigheter som påverkar varandra”.

Nedan finner du snart den databank som vi har byggt upp i samarbete med praktiker runt om i landet.