PROJEKT

I samarbete med Catalina Hoyos Llano från Colombia arbetet KM med ett brobygge för erfarenhetsutbyte mellan Sydamerika och Norden. Projektet är i sin linda men börjar så sakta växa fram.

I Colombia har man byggt upp dagverksamheter/arbetsplatser för människor med funktionsnedsättning. Catalina befinner sig nu i Sverige i syfte att skaffa sig kunskaper om hur vi arbetar med funktionsnedsatta här. Tanken
är nu att vi ska bygga en erfarenhetsbro mellan oss, ge varandra kunskaper som kan gynna de funktionsnedsatta.

Då Sverige och Colombia har helt olika samhällssystem är även förutsättningarna för människor med funktionshinder helt olika. Förutsättningarna att bedriva verksamhet skiljer sig också avsevärt.

Mer information kommer inom kort!