VÅRD- OCH BEHANDLARROLLEN, 30 Hp


Syftet med kursen är att göra det möjligt för deltagarna att förvärva fördjupad kunskap och färdighet inom vård- och behandlingsområdet vilket har särskild betydelse för det psykosociala arbetets teori och praktik. Deltagarna skall även synliggöra och teoretisera kring de egna erfarenheterna av vård- och behandlingsarbetet och på så sätt göra sin ”tysta kunskap” synlig.
Innehåll
Kursen ger en introduktion till svensk samhällspolitik, socialpolitik och lagstiftning med tyngdpunkt lagd speciellt på SoL och aktuell speciallagstiftning. Den belyser vidare den egna behandlarrollen i ett samhällsperspektiv (målgruppen är redan verksamma inom fältet) och vård- och behandling utifrån ett etiskt perspektiv.
I den andra delkursen behandlas vedertagna förståelsemodeller för mänskligt beteende såsom Psykodynamisk, Behavioristisk, Humanistisk, Socialpsykologisk och Biologisk teori.
Den tredje delkursen närmar sig den egna yrkesrollen genom att belysa olika typer av relationer, etik i det sociala arbetet, motivationsarbete och vikten av en empatisk förmåg
Den fjärde och sista delkursen ger en introduktion i framtagandet av Behandlings- och Genomförandeplaner.
Mål
Efter genomförd kurs skall studenten: • ha tillägnat sig kunskaper om psykosocialt arbete i ett historiskt och kulturellt perspektiv • ha synliggjort den egna yrkesrollen och utvecklat densamma • ha en ökad kunskap om olika sätt att se på människan • ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i utvärdering av den egna behandlarrollen samt i strategier för framtida förändrings-arbete på arbetsplatsen
Lärande och undervisning
Kursen bygger i hög grad på självstudier och ges på halvdistans. Med utgångspunkt från egna och andras erfarenheter och synsätt, diskussioner och läst litteratur ges den studerande möjlighet att vidga det egna perspektivet.
Undervisningen tar sin utgångspunkt i den studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter och bygger såväl på individuellt arbete som på samverkan i grupp. Studierna är problem-orienterade och styrs av den praktiska verksamhetens och den aktuella målgruppens behov.
Förkunskapskrav
Krav på ett pågående arbete inom det sociala verksamhetsområdet. Kan även vara verksamhet vars arbetsuppgifter och inriktning är av relevans för studieområdet (eller motsvarande).

Skicka en intresseanmälan