SYNEN PÅ PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR - FÖRR OCH NU, 30 HP

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar enligt LSS.

Syftet är att den studerande och därmed indirekt verksamheten skall få möjlighet att öka sin reella kompetens. Detta för att den funktionsnedsatte skall garanteras en rättssäker, etisk och mänsklig omsorg.
Kursdeltagande syftar även till att utveckla den egna kompetensen inom vård- och behandlingsarbete ur ett helhetsperspektiv, men med fokus på det egna förhållningssättet. Kursen behandlar även socialterapeutiska verksamheter och diskurser.

INNEHÅLL
Kursen ger en introduktion till svensk politik, lagstiftning och tankemodeller som berör personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Förståelse för människans utveckling och teorier och livsåskådningar används för att reflektera kring vårdformer och kontrollsystem samt för att tydliggöra olika människobilder. De egna erfarenheterna reflekteras i relation till teorierna och teorierna belyses med hjälp av studenternas praktiska erfarenhet.

Synen på personer med funktionshinder - förr och nu, 15 högskolepoäng
(Perspectives on people with disabilities - then and now, 15 credits)
Delkursen utgör en introduktion till svensk samhällspolitik, socialpolitik och lagstiftning med tyngdpunkt på hur samhället ser på människor med olika typer av funktionsnedsättningar, i både nutida och historiskt perspektiv. Formella och icke formella vårdformer och kontrollsystem belyses tillsammans med svenska och europeiska idéhistoriska traditioner.

Synen på personer med funktionshinder - förståelsemodeller, 15 högskolepoäng (Perspectives on disabilities - models for understanding, 15 credits) Delkursen behandlar vedertagna förståelsemodeller avseende människans utveckling samt idéburna teorier och livsåskådningar som studeras för att tydliggöra olika människobilder. Delkursen består till stor del av reflekterande arbete i samband med praktisk tillämpning av hantverk, konstnärligt arbete, fysisk träning, rörelsetekniker, grundläggande sjukvård och omsorg. Etiska perspektiv diskuteras i relation till praktiken.

Undervisningens uppläggning
Kursen omfattar 30 högskolepoäng som läses på halvfart. Kursen går på distans men kombineras med fysiska träffar cirka fem gånger per termin.

Genom hela kursen följer den studerande en ”kursklient” dvs
. en klient studenten arbetat med i sitt yrkesliv, för att på så sätt koppla samman praktik och teori.

Kursen består av föreläsningar och seminarier där de teoretiska studierna varvas med praktiska övningar som självobservation och -reflektion, kursklientuppgifter, observationsövningar samt skriv- och samtalsuppgifter.

Examination
Aktivt deltagande vid seminarier
Löpande skriftliga uppgifter
Konstnärliga reflektionsövningar
Skriftlig hemtentamen