PRAKTIKEN SOM KUNSKAPSFORM I PRAKTISKT SOCIALT ARBETE, 30 HP

Syftet med utbildningen är att den studerande ska öka sin yrkeskompetens genom en fördjupning i sin ”kursklients” handlingsmönster och sina egna handlingsmönster och samspelet däremellan. Samtidigt utvecklas en metod för att synliggöra det informella lärandet som hela tiden sker i det vardagliga arbetet.

Människors liv som informellt lärande: Problem och hinder, 7,5 högskolepoäng (Peoples lives as informal learning: Problems and Obstacles, 7.5 credits) Delkursen syftar till att ge den studerande ökad förståelse för och kunskap om klientens konkreta problem och hinder genom att beskriva sin kursklient, inte utifrån teori utan genom levande och situationella texter. Studenten tillfrågar en klient om denna kan vara studieobjekt för att sedan utforska, upptäcka, synliggöra och sammanställa hur denne genom sin vardagstillvaro lärt sig att klara av och hantera de händelser som utgör klientens vardag samt genomföra en liknande reflektion av sig själv. Fokus läggs på negativa och destruktiva sätt som tar plats i vardagslivet.

Människors liv som informellt lärande: Tillgångar/resurser, 7,5 högskolepoäng (Peoples lives as informal learning: Assets and Resourses, 7.5 credits) Delkursen syftar till att ge den studerande ökad förståelse för och kunskap om klientens konkreta tillgångar och resurser genom att beskriva sin kursklient, inte utifrån teori utan genom levande och situationella texter. Studenten tillfrågar en klient om att vara studieobjekt för att sedan utforska, upptäcka, synliggöra och sammanställa hur denne genom sin vardagstillvaro lärt sig att klara av och hantera de händelser som utgör klientens vardag samt genomföra en liknande reflektion av sig själv. Fokus läggs positiva, icke-destruktiva sätt att klara av sin vardagstillvaro.

Vård- omsorgsarbete som informellt lärande: Bemötande, 7,5 högskolepoäng (Care and treatment as informal learning: Treatment, 7.5 credits) Delkursen syftar till att den studerande genom praktiska övningar ska reflektera över och utveckla sitt bemötande utifrån klientens särskilda förutsättningar och den verklighet de tillsammans befinner sig i. Utgångspunkten är det skriftliga material som tagits fram under kursens tidigare delkurser. Den studerande ska vidareutveckla sitt arbetssätt i situationer som är särskilt svåra för vård- och omsorgstagare genom att identifiera och, genom iscensättningar, pröva och lösa svåra situationer så att de öppnar för icke-destruktiva hållningssätt från klienten.

Vård- omsorgsarbete som informellt lärande: Handlingsmönster, 7,5 högskolepoäng (Care and treatment as informal learning: Behavioral patterns, 7.5 credits) Delkursen syftar till att utveckla den studerandes yrkesroll genom att förstå samspelet mellan klientens och sitt eget handlingsmönster och vilka konsekvenser detta får i yrkesutövandet. Detta innebär ett fördjupande av de situationskartor över kursklienternas vardagsliv som gjorts under de tre första delkurserna. Med utgångspunkt i alla de olika situationskartor som gjorts, ska varje kursdeltagare vidareutveckla sitt arbetssätt i situationer som är särskilt svåra för vård- och omsorgstagare. Kursdeltagaren ska identifiera och pröva iscensättningar av svåra situationer så att de öppnar för icke-destruktiva hållningssätt från klienten.

Genom hela kursen följer den studerande en ”kursklient” dvs. en klient studenten arbetat med i sitt yrkesliv, för att på så sätt koppla samman praktik och teori. Kursen består av föreläsningar och seminarier där de teoretiska studierna varvas med praktiska övningar som självobservation och -reflektion, kursklientuppgifter, iscensättningar, observationsövningar samt skriv- och samtalsuppgifter.
Samtliga delkurser examineras genom Aktivt deltagande vid seminarier och praktiska övningar Löpande skriftliga hemuppgifter Skriftlig hemtentamen Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.