FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDIER

 
SAMTLIGA UTBILDNINGAR ges med den utgångspunkten att deltagarna arbetar på sina ordinarie arbetsplatser under utbildningens gång. I största möjliga mån utgår utbildningen från ett praktikerperspektiv vilket innebär att deltagarnas egna erfarenheter och det sammanhang man verkar inom får en central roll i utbildningen. I andra delar kommer en större tonvikt läggas vid det teoretiska perspektivet. Med hjälp av noggrant utarbetade studiehandledningar kan var och en lägga fokus på den egna verksamheten och dess perspektiv.

ALLA KURSER kan ges som distansutbildning över Internet med någon eller några få seminariedagar. Den studerande får tillgång till en ”studentportal över nätet”. Här kan även föreläsningar ges i streamad form direkt till hemdatorn.

ETT ANNAT sätt är lokala regelbundna träffar (efter överenskommelse) tillsammans med studiegrupp och studieledare.

ETT TREDJE sätt är när hel arbetsgrupp träffas på den egna arbetsplatsen och studieledare kommer dit, s.k. arbetsplatsförlagd utbildning. Där arbetsgivaren vill höja hela verksamhetens kompetensnivå och därmed utveckla utveckla verksamhetsinnehållet är det här alternativet att föredra.

I SAMTLIGA fall gäller att gruppen har minst 10 och helst 15-20 deltagare.


UPPDRAGSUTBILDNING
UTBILDNING som anordnas mot avgift från annan än enskild. Uppdragsgivaren utser deltagarna i utbildningen. Uppdragsutbildning ska särskiljas från

  • statligt finansierad utbildning som ges enligt avtal med annan högskola
  • vårdutbildning som ges enligt avtal med kommun eller landsting
  • kvalificerad yrkesutbildning (KY).
Förordning (2002:760)