KOMPETENS & METOD - KM

KM.s verksamhet utgörs av forskning, kunskapsutveckling och utbildning inom området livslångt lärande, med fokus på icke formellt och informellt lärande (informal and non-formal learning). Utgångspunkten är Europakommissionens policydokument från 2001 gällande grunddragen i livslångt lärande:

Formal learning: learning typically provided by an education or training institution, structured (in terms of learning objectives, learning time or learning support) and leading to certification. Formal learning is intentional from the learner’s perspective.

Non-formal learning: learning that is not provided by an education or training institution and typically does not lead to certification. It is, however, structured (in terms of learning objectives, learning time or learning support). Non-formal learning is intentional from the learner’s perspective.

Informal learning: learning resulting from daily life activities related to work, family or leisure. It is not structured (in terms of learning objectives, learning time or learning support) and typically does not lead to certification. Informal learning may be intentional but in most cases it is non-intentional (or incidental/random).

KM:s övergripande målsättning är att vara ett brofäste i Sverige för EU-kommissionens betoning av det icke formella och informella lärandets betydelse i den samhälleliga kunskapsutvecklingen. Syftet är att verka för EU´s mer fördjupade kunskapsperspektiv och förmedla det till det svenska kunskapssamhället.

KM:s
forskningsverksamhet är inriktad på
- det icke formella och informella kunnandets kunskapsteori
- det icke formella och informella lärandets pedagogik, dvs. utveckling av pedagogiska former som bygger på icke formella och informella lärande situationer
- utveckling av olika valideringssätt för de skilda slag av kunnande som uppträder inom det icke formella och informella lärandet

KM:s
kunskapsutvecklande verksamhet innebär utbildningar, work-shops, seminarier, föreläsningar och konferenser kring
- icke formellt och informellt kunnande
- icke formella och informella lärande situationer i vardagsliv och vardagligt arbetsliv
- det icke formella och informella lärandets pedagogik
- olika valideringssätt för icke formellt och informellt lärande

KM:s
utbildningsverksamhet innebär kurser riktade till olika yrkesgrupper där kärnan i den professionella kompetensen utgörs av det kunnande som utvecklas i icke formella och informella lärande situationer i det vardagliga arbetslivet. Kurserna syftar till en utveckling och fördjupning av detta kunnande - där det pedagogiska redskapet utgörs av just dessa händelser och situationer i det vardagliga arbetet.